Algemene voorwaarden Ontwerq.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. DEFINITIES
1. Ontwerq.: de heer J.J. Picocrie, handelend onder de namen QBIC media en ontwerq, gevestigd te (5056 WE) Berkel-Enschot aan de Jan Tinbergenlaan 81, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 54753082.
2. Opdrachtgever: iedere wederpartij, rechtspersoon of natuurlijk persoon dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met Ontwerq. een overeenkomst sluit, dan wel Ontwerq. opdraagt werkzaamheden te verrichten, dan wel diensten te verlenen.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Ontwerq. en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
4. Diensten: de advisering en begeleiding door Ontwerq. op het gebied van marketingcommunicatie, waaronder Search Engine Optimalisation (SEO), en techniek ten aanzien van goederen, diensten en/of merken van de Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst.
5. Materialen: alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, strategie n, artistieke prestaties, dia’s, films, websites, webshops, (online) tools en andere materialen die Ontwerq. in verband met een Overeenkomst ontwikkelt of doet ontwikkelen.
6. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s (programmatuur) inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases, in de ruimste zin van het woord.
7. Webwinkel: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s (programmatuur) inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases, in de ruimste zin van het woord.
8. Support van een website: het door Ontwerq. aanbieden van een locatie of persoon waar men terecht kan voor ondersteuning, vragen, storingen of advies over de bestaande website van opdrachtgever.
9. Toeleveranciers: alle derden die op verzoek van Ontwerq. producten of diensten aan Ontwerq. leveren in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend freelancers, productiemaatschappijen, grafische bedrijven, illustratoren, fotografen, modellen, castingbureaus, onderzoeksbureaus, hosting providers, hardware en softwareleveranciers, media-exploitanten, media inkoop- en adviesbureaus, websitebouwers, componisten, muzikanten en collectieve rechtenbureaus.
2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Ontwerq. goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Voorts zullen Ontwerq. en Opdrachtgever te goeder trouw in overleg met elkaar treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
4. Op software (o.a. WordPress plugins) gelden de algemene voorwaarden van Ontwerq. niet. Op de betreffende software zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende applicatie van toepassing.
5. Wanneer Ontwerq. een Toeleverancier inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Ontwerq. de algemene voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen Ontwerq. en de Toeleverancier tot stand tot de hare maken en zullen deze tevens onderdeel worden van de overeenkomst tussen Ontwerq. en de Opdrachtgever, onverminderd de overige op grond van de Overeenkomst geldende rechten en verplichtingen tussen Ontwerq. en Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever geen exemplaar van de voorwaarden van de Toeleverancier heeft ontvangen, zal Ontwerq. deze op eerste verzoek kosteloos toezenden.
6. In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de jegens Ontwerq. geldende voorwaarden van een Toeleverancier, prevaleren de voorwaarden waaraan Ontwerq. in verband met een bepaald onderwerp jegens een Toeleverancier is gebonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. Ontwerq. is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ontwerq. verplicht zich om tijdig voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
8. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurder van Ontwerq., alsmede ten behoeve van bij Ontwerq. werkzame personen en ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Ontwerq..
3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden van Ontwerq.., zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders aangegeven, gedurende 1 maand geldig.
2. Ontwerq. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk en ondertekend, per post, digitaal of PDF, binnen 1 maand aan Ontwerq. wordt bevestigd, tenzij anders tussen beide partijen overeengekomen. Een overeenkomst tussen Ontwerq. en Opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van een offerte of aanbieding van Ontwerq., of door het begin van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Ontwerq. daaraan niet gebonden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ontwerq. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen zijn bevestigd.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ontwerq. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. Indien de opdracht niet aan Ontwerq. wordt verstrekt en geen overeenkomst tot stand komt, heeft Ontwerq. het recht alle kosten, die zij heeft moeten maken om de aanbieding c.q. offerte op te stellen aan opdrachtgever in rekening te brengen, mits zij ook kosten heeft gemaakt.
8. Ontwerq. is gerechtigd een aanbod of een opdracht niet te aanvaarden zonder opgave van redenen. Ieder aanbod van Ontwerq. wordt vrijblijvend gedaan en kan ook na aanvaarding herroepen worden. Herroeping kan in ieder geval plaatsvinden tot 1 week na goedkeuring door Opdrachtgever van een begroting of opdracht-voorstel, in welk geval Ontwerq. niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Opdrachtgever reeds vooruitbetaalde.
4. PRIJS EN BETALING
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Ontwerq. gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Tariefswijziging kan plaats vinden bij:
(I) wijziging van de inhoud van de opdracht; (II) verlenging van de opdracht; (III) wijzigingen in voor Ontwerq. van toepassing zijnde wet- en regelgeving; of (IV) op 1 januari van ieder kalenderjaar in verband met inflatiecorrectie. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een tariefswijziging (I, II en III), is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te be indigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, buiten de inflatiecorrectie (IV).
3. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Ontwerq. de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Betaling van de vergoeding geschiedt, tenzij anders overeengekomen, bij online aanschaf of in termijnen rekeninghoudend met evenredig verdeeld in 3 termijnen.
4. In afwijking van het hiervoor genoemde geschiedt de facturering van hosting, licenties, supportkosten en domeinnaamregistratie(s) jaarlijks vooraf.
5. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling, ook niet wanneer Opdrachtgever bezwaar heeft met betrekking tot de hoogte van enige factuur.
6. Alle kosten die verband houden met de betaling (waaronder maar niet beperkt tot wissel- en bankkosten) komen voor rekening van Opdrachtgever.
7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd, zijnde 1,5% per maand of per gedeelte van een maand. Tevens is Opdrachtgever in dat geval administratiekosten verschuldigd. Na de eerste herinnering wordt voor alle herinneringen/ aanmaningen die aan de Opdrachtgever verstuurd worden kosten doorberekend. Dit is een bedrag van € 50,-, voor bedragen boven de € 1.000,- wordt 5% van het openstaande factuurbedrag berekend. Bovendien heeft Ontwerq. het recht alsdan alle producten offline te zetten.
8. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Ontwerq. de vordering uit handen geven. Terzake van opdrachtgevers, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,-.
9. Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op de (buitengerechtelijke incasso) kosten, rente en de hoofdsom. Indien Ontwerq. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
10. Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Ontwerq. te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf Opdrachtgever nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten, conform het bepaalde in artikel 4.5 van deze algemene voorwaarden.
5. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN, ZAAKVORMING EN RETENTIE
1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Ontwerq. totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Ontwerq. zijn voldaan. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ontwerq. veilig te stellen.
2. Ontwerq. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening van Opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Ontwerq. verschuldigde bedragen betaald heeft.
6. RISICO
1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Materialen, zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht. Ontwerq. kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor back-ups uitgevoerd door Opdrachtgever of diens provider
7. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL OF INDUSTRIEEL EIGENDOM
1. Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Ontwerq.., haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van Materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief.
2. Indien in afwijking van het vorenstaande Ontwerq. bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel of industrieel eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Ontwerq. onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, idee n, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectueel of industrieel eigendom het recht van Ontwerq. aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen.
4. Het is Ontwerq. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Materialen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen reservekopie van Materialen kan maken, zal Ontwerq. Opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
5. Tenzij Ontwerq. een reservekopie van de Materialen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, mag Opdrachtgever 1 reservekopie van de Materialen maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar.
6. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde Materialen als dat noodzakelijk is voor het met de Materialen beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Ontwerq. schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, in geval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen binnen 3 maanden na factuurdatum en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Ontwerq. te maken.
7. Ontwerq. vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Ontwerq. zelf ontwikkelde Materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel of industrieel eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Ontwerq. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Ontwerq.. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Ontwerq. verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (I) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Ontwerq. ter beschikking gestelde materialen, dan wel (II) met wijzigingen die Opdrachtgever in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
8. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Ontwerq. van Materialen. Opdrachtgever zal Ontwerq. vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren van Materialen inbreuk maakt op enig recht van derden.
9. Verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (I) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Ontwerq. ter beschikking gestelde materialen, dan wel (II) met wijzigingen die Opdrachtgever in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
10. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Ontwerq. van Materialen. Opdrachtgever zal Ontwerq. vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren van Materialen inbreuk maakt op enig recht van derden.
8. UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Alle door Ontwerq. genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Ontwerq. bekend waren. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Ontwerq. spant zich ernaar behoren voor in overeengekomen (leverings-)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen; er is ter zake uitsluitend sprake van een inspanningsverplichting. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings-)termijn brengt Ontwerq. niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Ontwerq. wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Ontwerq. is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings-) termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Ontwerq. gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Ontwerq. en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
2. Overschrijdingen van de in het opdracht-voorstel opgenomen begroting tot 10% worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever aanvaard en hoeven door Ontwerq. niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld.
9. BEEINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
2. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze uitsluitend door Ontwerq. door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Ontwerq. zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of indien wijziging van de zeggenschap in Schuldenaar in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ongeacht of deze gedragsregels van toepassing zijn. Ontwerq. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Materialen van rechtswege.
4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in het vorenstaande reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Ontwerq. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Ontwerq. is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) die verband houdt met een tekortkoming door hem dan wel door de door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Indien de assuradeur geen uitkering verstrekt en Ontwerq. onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw).
3. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor 1 jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 20.000 (twintigduizend Euro).
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (a) redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Ontwerq. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden; (b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden; en (d) de aansprakelijkheid van Ontwerq. voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken.
5. De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ontwerq. of diens leidinggevenden.
6. De aansprakelijkheid van Ontwerq. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat in alle gevallen hooguit indien Opdrachtgever Ontwerq. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Ontwerq. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ontwerq. in staat is adequaat te reageren.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is tevens dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ontwerq. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Ontwerq. vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
8. Opdrachtgever vrijwaart Ontwerq. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Ontwerq. geleverde Materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Materialen.
9. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Ontwerq. zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.
11. OVERMACHT
1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij of zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van Toeleveranciers van Ontwerq., het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van Toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Ontwerq. zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, Materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Ontwerq. is voorgeschreven. Ontwerq. is gerechtigd, voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt, eventuele werkzaamheden op te schorten.
2. Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is,
12. GEHEIMHOUDING
1. Opdrachtgever alsmede haar werknemers en door haar ingeschakelde derden zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van Ontwerq. of uit een andere bron ontvangt, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, dan wel rechterlijke matiging vatbare dwangsom ad € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding en bovendien € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Ontwerq. volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Ontwerq. is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. De Overeenkomsten tussen Ontwerq. en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2. Geschillen welke tussen Ontwerq. en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Ontwerq. en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag Nederland, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. Ontwerq. heeft daarnaast te allen tijde het recht om – in afwijking van het vorenstaande – een eventuele vordering voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter, waarbij mede bevoegd is de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ontwerq., zulks ter keuze van Ontwerq..
3. Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven, kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en al aanstonds de in deze algemene voorwaarden genoemde geschillenregeling volgt.
4. De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Ontwerq. managed hosting diensten aanbiedt. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke (andere) diensten, zoals de ontwikkeling van Materialen en onderhoud, onverlet.

B. DIENSTEN

14. SERVICENIVEAU HOSTING DIENSTEN
1. Ontwerq. biedt hosting diensten aan overeenkomstig de met Opdrachtgever in een separate offerte schriftelijk vastgelegde afspraken betreffende het serviceniveau.
2. Behoudens andersluidende afspraken in een separate offerte, biedt Ontwerq. haar hosting diensten standaard voor een (1) jaar aan.
15. SEO DIENSTEN
1. Ontwerq. biedt SEO diensten aan overeenkomstig de met Opdrachtgever in een separate offerte schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Bij het uitvoeren van SEO diensten op basis van de door Opdrachtgever aangeleverde zoekwoorden rust op Ontwerq. slechts de verplichting om zich in te spannen het gewenste resultaat te halen. Indien door de Opdrachtgever geen zoekwoorden zijn aangeleverd, dan staat het Ontwerq. vrij om de benodigde SEO diensten naar eigen inzicht in te vullen binnen het overeengekomen budget, maar rust op Ontwerq. geen enkele verplichting een bepaald resultaat te halen, maar zal Ontwerq. naar streven om met het beschikbare budget het best haalbare resultaat te behalen.
3. Behoudens andersluidende afspraken in een separate offerte, biedt Ontwerq. haar SEO diensten standaard voor een (1) jaar aan.
16. WIJZIGINGEN EN MEERWERK
1. Indien Ontwerq. op verzoek of met voorafgaande (expliciete of impliciete) instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Ontwerq..
2. Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken, zal Ontwerq. Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

C. ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

17. ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
1. De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden (onderdeel A) en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk ‘Managed Hosting Diensten’ (onderdeel B), van toepassing indien Ontwerq. in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk ‘Gebruik en onderhoud van programmatuur’ (onderdeel D) van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites en webwinkels.
2. Indien niet reeds bij het aangaan van de Overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan Ontwerq. ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Ontwerq. zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich erdoor kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.
3. Ontwerq. is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van al deze gegevens.
4. Onverminderd het bepaalde elders in deze voorwaarden verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien Ontwerq. in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, kan Ontwerq. daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.
18. AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE
1. Ontwerq. zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Ontwerq. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Ontwerq. niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
2. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Ontwerq. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Indien de Opdrachtgever de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden gebruikt wordt de programmatuur geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever. Ontwerq. kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat Opdrachtgever met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Ontwerq. worden gerapporteerd.
3. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
1. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering dan wel na feitelijke ingebruikname of, indien een door Ontwerq. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
2. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
3. indien Ontwerq. v  r het einde van de testperiode een testrapport ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Ontwerq. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten (zoals eerder in deze algemene voorwaarden gedefinieerd) bevat, zal Opdrachtgever Ontwerq. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Ontwerq. zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Ontwerq. gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
6. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Ontwerq. om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 85, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
7. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
8. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in het vorenstaande heeft tot gevolg dat Ontwerq. ten volle gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Ontwerq. is overeengekomen, van haar verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van Opdrachtgever op grond van kleine gebreken en/of betreffende garantie.
9. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel na feitelijke ingebruikname van de programmatuur door Opdrachtgever dan wel, indien in een voorkomend geval tevens een door Ontwerq. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

D. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

19. GEBRUIKSRECHT
1. De in dit hoofdstuk ‘Gebruik en onderhoud van programmatuur’ vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden (Onderdeel A), van toepassing op alle door Ontwerq. ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Ontwerq. te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites en webwinkels.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verleent Ontwerq. Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
3. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de Overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
4. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicenti ren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen
anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien Opdrachtgever bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Opdrachtgever erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Ontwerq. bevat.
5. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in
6. zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Ontwerq. retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige
vernietiging Ontwerq. onverwijld schriftelijk melding maken.
7. Ten behoeve van de veiligheid en integriteit van de Dienst en/of diensten van derden, is Opdrachtgever te allen tijde verplicht om haar computersystemen, netwerken en websites afdoende te beveiligen en beveiligd te houden. Indien Ontwerq. een beveiligingsprobleem, gevaar of kwetsbaarheid (van welke aard dan ook) in de computersystemen, netwerken en/of websites van Opdrachtgever constateert, dan zal Ontwerq. Opdrachtgever hierover informeren en haar eerst een mogelijkheid bieden het probleem zelf te verhelpen. Indien, mede gelet op de aard en risico’s van het probleem, Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het probleem (volledig) heeft verholpen, dan is Ontwerq. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Opdrachtgever verleent Ontwerq. hierbij toestemming om de programmatuur van Opdrachtgever, dan wel die van haar (Toe)leveranciers, op zodanige wijze te wijzigen dat het gevaar wordt afgewend of voorkomen. Ontwerq. is niet aansprakelijk voor eventuele schade of aanspraken van derden die in dit verband mochten ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Ontwerq. voor alle aanspraken van derden als gevolg van de toegepaste maatregelen en stelt Ontwerq. hiervoor volledig schadeloos.
8. Artikel 82 legt uitdrukkelijk geen verplichting op aan Ontwerq. tot het controleren en/of monitoren van de veiligheid van computersystemen, netwerken en/of websites van Opdrachtgever. Opdrachtgever is en blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor Ontwerq. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Ontwerq. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
20. AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE
1. Ontwerq. zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren en, indien een door Ontwerq. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Opdrachtgever installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Ontwerq. niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
2. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is hetgeen hieromtrent eerder in deze voorwaarden is opgenomen van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Ontwerq. ingevolge de garantie.
3. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Ontwerq. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.
21. GARANTIE
1. Ontwerq. zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren en, indien een door Ontwerq. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Opdrachtgever installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Ontwerq. niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
2. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is hetgeen hieromtrent eerder in deze voorwaarden is opgenomen van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Ontwerq. ingevolge de garantie.
3. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Ontwerq. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.
22. ONDERHOUD
1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Ontwerq. geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Ontwerq. melden. Na ontvangst van de melding zal Ontwerq. zich naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Ontwerq. te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Ontwerq. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken
daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Ontwerq. niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
2. Ontwerq. staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
3. Ontwerq. kan de kosten van herstel volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Ontwerq. toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Ontwerq. is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Ontwerq. bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Ontwerq. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Ontwerq. van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Ontwerq. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
5. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Ontwerq. is aangegaan, kan Ontwerq. niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
6. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.
23. PROGRAMMATUUR VAN TOELEVERANCIERS
1. Indien en voor zover Ontwerq. programmatuur en software van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Ontwerq. schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Ontwerq. en Ontwerq. zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Ontwerq. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

E. SLOTBEPALING

24. SLOTBEPALING
Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens Ontwerq. aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig (30) dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.